آدرس و تلفن‌های تماس

تهران

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه نهم، پلاک 24، واحد 2

تلفن شرکت: 88700740-021

 بخش فروش

آقای مجیدی زاده: 9955-280-0937

آقای جعفری: 9143-205-0919

بخش حسابداری

خانم شکری: 9940-280-0937

ایمیل: computervozara@gmail.com